„ВИЗИЯ 2017“ ЕООД е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“ – № BGLD-1.007-0065 – към програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Организатор на проекта: ВИЗИЯ 2017 ЕООД

Партньор по проекта: Сдружение „Клъстер за образование, обучения и квалификации“ (КООК)

Проект: № BGLD-1.007-0065 с наименование „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“


Цели:

Обща цел:
Въвеждане на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в гр. Лясковец.

Специфични цели:

  1. Инвестиции в образование и умения за успешна заетост (в съответствие с приоритет 2.2.1 от Стратегията за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на община Лясковец).
  2. Въвеждане на иновативен подход за предоставяне информация за работни места на безработни лица и/или лица от уязвими групи и включването им на пазара на труда.
  3. Стимулиране заетостта и подобряване организацията на работата за подобряване конкурентоспособността на местния пазар.
  4. Повишаване квалификацията на идентифицираните безработни лица и/или уязвими групи, чрез провеждане на специализирано обучение.


Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица и/или лица от уязвими групи, чрез въвеждане на иновативни подходи за предоставяне на информация за работни места, за подобряване на организацията на работа и за придобиване на професионални знания, умения и компетентности.

Стойност на проекта: 284 111.10 лева, от които 100% грантово финансиране.

Начало на проекта: 28.02.2023 г.

Край на проекта: 30.04.2024 г.

Проект № BGLD-1.007-0065 – „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 284 000 лева, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа!

Scroll to Top