Общи условия за ползване на уебсайт route66.bg

Предмет

Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между ВИЗИЯ 2017 ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www.route66.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.


Данни за Доставчика


Информация относно Доставчика:

 • Наименование: ВИЗИЯ 2017 ЕООД, ЕИК 204472107
 • Седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, ул. Георги Крънзов 9
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Лясковец, ул. Георги Крънзов 9
 • Данни за кореспонденция: гр. Лясковец, ул. Георги Крънзов 9, тел.: 0888600601, електронна поща: info@route66.bg
 • Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

Общи Разпоредби

Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.

Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.

Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

Характеристики на Услугата


Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

 • Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
 • Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.
 • Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
 • Доставчикът предоставя възможност за кандидатстване за работа чрез попълване на функционална форма в рамките на интернет страницата/секция КАРИЕРИ https://route66.bg/karieri/. Ползвателят следва да попълни посочените за задължителни от Доставчика полета в апликационната форма, и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор за назначаване на работа между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на автобиография по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на работно място и не поставя Доставчика и Ползвателя в трудово-правни отношения. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
 • Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
  Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

 • Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
  Права върху интелектуална собственост
  Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

Други Условия


Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели с публикуването им на този уебсайт.

Общите условия могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите, без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Scroll to Top