ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВИЗИЯ 2017 ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Доставка на 1 (един) брой дъска за калибриране на устройства за безопасност на автомобилите и 1 (един) брой комплект устройства за безопасност на автомобилите.

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BGLD-1.007-0065 „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм за ЕИП.

Краен срок за подаване на оферти: 18.08.2023 г. до 17:00 часа.

Място за подаване на оферти: гр. Лясковец, ул. Георги Крънзов № 9

Документация по процедурата може да бъде свалена ТУК или https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014

Scroll to Top