ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител

За избор на изпълнител с предмет: „Услуги по редизайн и оптимизиране на интернет страница и популяризиране в социални медии“

ВИЗИЯ 2017 ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Услуги по редизайн и оптимизиране на интернет страница и популяризиране в социални медии“

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BGLD-1.007-0065 „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“, финансиран по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи чрез Финансовия механизъм за ЕИП.

Краен срок за подаване на оферти: 04.10.2023 г. до 17:00 часа.

Място за подаване на оферти: гр. Лясковец, ул. Георги Крънзов № 9

Документация по процедурата можете да бъде свалена от ТУК или https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014.

Scroll to Top