„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-6.003-0058-C01

Проект: „Подкрепа на малкия бизнес в селските общини, чрез създаване на Автосервиз в гр. Лясковец“


Цел: Подкрепа на малкия бизнес в община Лясковец, чрез създаване на Автосервиз.


  1. Създаване и насърчаване на заетостта в община Лясковец;
  2. Ускоряване на диверсификацията на неземеделските дейности, чрез създаване на Автосервиз в гр. Лясковец, община Велико Търново.


Обща стойност на проекта: 398 331.44 лв., от които
Безвъзмездна финансова помощ: 199 165.72 лв., от които 169 290.85 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 29 874.87 лв. национално финансиране.


Дата на стартиране: 22.11.2021 г.
Дата на приключване: 15.09.2023 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Европа инвестира в селските райони!

Scroll to Top